• Thời gian khuyến mãi: Đến ngày 30 tháng 11 năm 2020
  • Khuyến mại: Tiền thưởng 250%
  • Thời gian cuộc thi: Mỗi tuần
  • Giải thưởng: Lên đến 20.000 đô la
  • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: Lên đến 100%